Regulamin Konkursu "Biznes z Sercem".


Konkurs „Biznes z sercem” jest elementem szerokiego pakietu działań jakim jest Program „Biznes z Sercem” nakierowany na promocję idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Konkurs ma zachęcić do promowania wizerunku Organizacji jako społecznie odpowiedzialnej i wrażliwej na potrzeby otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego. Elementem Konkursu „Biznes z sercem” jest ocena wdrożenia zasad CSR opartych na normie ISO 26000, która jest Normą Międzynarodową zawierającą wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, czyli odpowiedzialności organizacji za wpływ podejmowanych decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, zapewnianej poprzez przejrzyste i -etyczne postępowanie, które:

 • przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym zdrowia i dobrobytu społeczeństwa;
 • uwzględnia oczekiwania interesariuszy;
 • jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania;
 • jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach z otoczeniem.

Cenną korzyścią wynikająca z udziału w Konkursie jest możliwość uzyskania eksperckich wskazówek, dotyczących kierunków doskonalenia i rozwijania tego obszaru w przyszłości.


 

     I. Organizatorzy Konkursu:
 1. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. – Administrator Konkursu
 2. Polski Rejestr Statków S.A. – Partner Merytoryczny
 3. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof.
  Zbigniewa Religi – Partner Społeczny
    II.  Kapituła Konkursu:
 1. W skład Kapituły konkursu wejdzie co najmniej jeden przedstawiciel każdego z Organizatorów Konkursu.
      III.  Cele Konkursu:
 1. Promocja etyki w działalności gospodarczej opartej na wytycznych i wymaganiach zawartych w normie ISO 26000:2010. Konkurs promuje zasady rzetelnego postępowania w relacjach ze wszystkimi interesariuszami (społecznością lokalną, pracownikami, władzą samorządową i państwową, itp.)
 2. Poprawa wizerunku przedsiębiorców, jednostek samorządowych oraz instytucji otoczenia biznesu poprzez promocję tych Organizacji, które postępują zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu,
 3. Zachęcanie Organizacji do doskonalenia swoich działań w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu.
 4. Wskazanie Organizacjom biorącym udział w konkursie obszarów do dalszego doskonalenia swoich działań, odnoszących się do wytycznych zawartych w normie ISO 2600:2010
      IV.  Warunki udziału w Konkursie:
 1. W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy wyszczególnieni w punkcie 2, którzy jednocześnie spełniają następujące wymogi:
  • Prowadzili działalność co najmniej przez cały rok 2016
  • Posiadają siedzibę w Polsce.
  • Wypełnią i prześlą formularz zgłoszeniowy.
 2. Kategorie uczestników:
  • Organizacje mikro i małe
  • Organizacje średnie
  • Organizacje duże
  • Jednostki samorządu terytorialnego i administracja publiczna
       V.  Przebieg Konkursu:
 1. Zgłoszenie.

  Uczestnicy wyszczególnieni w części IV punkt 2 chcący wziąć udział w Konkursie „Biznes z Sercem”, wypełniają Formularz Zgłoszeniowy. Prawidłowo wypełniony Formularz Zgłoszeniowy jest podstawą do przygotowania indywidualnej oferty zawierającej m.in:
 • opis audytu,
 • szczegółowy harmonogram,
 • wycenę audytu.

      1.2. Niekompletny lub błędnie wypełniony Formularz Zgłoszeniowy podlega uzupełnieniu lub poprawieniu.

      1.3. Na podstawie informacji zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym Administrator Konkursu dokonuje kwalifikacji Uczestnika do Konkursu.

      1.4. Po dokonaniu kwalifikacji Uczestnika do Konkursu zostaje przedstawiona oferta, określająca wszelkie warunki w tym  koszty, czas trwania i termin realizacji audytu.

      1.5. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2017 r.

     

      2. Audyt

      2.1. Przeciętny czas trwania audytu wynosi od 1 do 4 dni odpowiednio do wielkości audytowanej Organizacji.

      2.2. Audyt zostanie przeprowadzony przez Partnera Merytorycznego Organizatora Konkursu zgodnie z opracowanym przez niego planem audytu.

      2.3. Audyt w wymiarze wskazanym w punkcie 2.1 odbędzie się w terminie uzgodnionym z Uczestnikiem Konkursu.

      2.4. Audyty przeprowadzane będą w terminie do 31 października 2017 r.

      2.5. Audyt kończy się przekazaniem raportu Uczestnikowi.

 
     3. Raport


     3.1 Raport zawiera wyrażoną procentowo ocenę wdrożenia zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w  Organizacji.
     3.2 Części składowe raportu:
        a. Ocena zawierająca łączną liczbę punktów uzyskaną z sumy punktów przyznanych w siedmiu obszarach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, określonych w normie ISO      26000.
        b. Wskazanie obszarów wymagających udoskonalenia, tzn. tych w których Organizacja nie uzyskała maksymalnej liczby punktów.
        c. Obserwacje i rekomendacje odnoszące się do wewnętrznych wytycznych i przepisów prawa, na podstawie  których działa Organizacja
     3.3 Kapituła konkursu ustala ranking Uczestników zgodnie z wynikiem audytu zawartym w raporcie.
     3.4 W przypadku gdy co najmniej dwóch Uczestników uzyska ten sam wynik z przeprowadzonego audytu Kapituła ustala miejsce w rankingu zgodnie z obserwacjami i     rekomendacjami wskazanymi w raporcie.
       VI.  Nagrody:
 1. Kapituła zatwierdza laureatów Konkursu „Biznes z Sercem” w poszczególnych kategoriach uczestników.
 2. Każdy Uczestnik w tym Laureaci mogą się zgłosić do kolejnej edycji Konkursu.
 3. Wyłonienie laureatów nastąpi najpóźniej do dnia 10 listopada 2017 r.
 4. Nagrody są wręczane na uroczystej gali „Serce za serce” organizowanej w Zabrzu przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi.
       V. Opłaty:
       Wysokość opłaty ustalana jest na podstawie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym zawierającym 
       informacje na temat:
 • lokalizacji oddziałów,
 • liczba zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (zgodnie z art.2 KP)
 • struktury organizacyjnej i zakres działalności oddziałów.

Organizatorzy Programu Biznes z Sercem