Program "Biznes z Sercem"
Ideą przyświecającą organizatorom Programu jest promocja standardów Społecznej Odpowiedzialności Biznesu wśród przedsiębiorców, administracji samorządowej i państwowej oraz wszelkich innych podmiotów działających na rynku.

Jak wykazują badania, działania związane z odpowiedzialnością społeczną są uzasadnione biznesowo, gdyż przekładają się na budowanie przewagi konkurencyjnej. Podstawowe korzyści odnoszone przez organizacje wdrażające idee społecznej odpowiedzialności to przede wszystkim: wzrost innowacyjności i adaptacyjności, ograniczenie kosztów związane z wprowadzeniem rozwiązań proekologicznych, poprawa reputacji, zwiększona motywacja i satysfakcja pracowników. Z punktu widzenia administracji państwowej, podejmowanie przez firmy działań w zakresie społecznej odpowiedzialności przyczynia się do zrównoważonego rozwoju społecznego, lepszego wykorzystania zasobów, ochrony środowiska, tworzenia większej liczby stabilnych miejsc pracy, budowania nowoczesnej, konkurencyjnej gospodarki.

 

Program składa się z dwóch zasadniczych elementów:

  • Cyklu konferencji i szkoleń, które mają na celu podniesienie wiedzy i świadomości o zasadach i korzyściach wynikających z wdrożenia koncepcji CSR w organizacji.

  • Konkursu opartego na Normie ISO 26 000:2010. Badanie przeprowadzane w organizacji ma na celu nie tylko ocenę stanu faktycznego, ale przede wszystkim uzyskanie eksperckiej opinii oraz rekomendacji do doskonalenia działań w przyszłości.


Organizatorzy Programu Biznes z Sercem